Gimnazjum nr 8 w Jaworznie
Strona Główna - Gimnazjum nr 8 w mediach - ZNP - Z życia szkoły - Forum - Linki - Kontakt -
Szukaj   
Nawigacja
Strona Główna
Galeria
Grono pedagogiczne
Kalendarz roku szkolnego
Osiągnięcia - konkursy
Konkursy archiwym
Patron szkoły
Rekrutacja


Podstrony
Nasze dobre praktyki
Biblioteka szkolna
Matematyka
Historia / WOS
Sport w Gimnazjum nr 8
Taniec w Gimnazjum nr 8
"Trzymaj Formę"
"Lekcja wolności"
Dokumenty szkolne
Koncepcja pracy szkoły
Statut i WSO
Zachowanie
Szkolny program wychowawczy
Szkolny Program Wspierania Uzdolnień
Program profilaktyki
Program doradztwa zawodowego
Innowacje i programy autorskie
Prawa i obowiązki ucznia
FALOCHRON Gim8 na lata 2014 - 2017
Uczniowie
Samorząd Uczniowski
Informator: "Co po gimnazjum?
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
Plan lekcji
Podręczniki kl. I
Podręczniki kl. II
Podręczniki kl. III

Projekt edukacyjny
Koło Miłośników Teatru
Wykaz szkół ponadgimnazjalnych
Rodzice
Zebrania
Godziny pracy szkoły
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Instytucje pomocowe
Poradnik dla rodziców: "Wybór zawodu"


ZFŚS

Wniosek
Regulamin ZFŚS

Gim8 w mediach
Jarmark Bożonarodzeniowy
Młodzieżowa Rada Miasta
Jawor 2015
Szkolny Program Wspierania Uzdolnień

Szkolny Program Wspierania Uzdolnień

SPIS TREŚCI:

 1. Jak powstał Szkolny System Wspierania Uzdolnień w naszym gimnazjum?
 2. Definicja ucznia zdolnego obowiązująca w naszej szkole.
 3. Procedura identyfikacji ucznia zdolnego.
 4. Skład zespołu powołanego do tworzenia i realizacji Szkolnego Systemu Wspierania Uzdolnień.
 5. Formy pracy z uczniem zdolnym.
 6. Baza informacji o uczniach zdolnych objętych Szkolnym Systemem Wspierania Uzdolnień.
 7. Zadania i obowiązki nauczycieli Gimnazjum nr 8 wynikające ze specyfiki realizacji Szkolnego Systemu Wspierania Uzdolnień.
 8. Strategiczne obszary działań.
 9. Ewaluacja działań.

I. Jak powstał Szkolny System Wspierania Uzdolnień w naszym gimnazjum?

Szkolny System Wspierania Uzdolnień w naszym gimnazjum powstał w trosce o rozwijanie uzdolnień u uczniów, z potrzeby poświęcenia uczniom zdolnym specjalnej uwagi na terenie szkoły. Celem tego programu jest:
- pomoc uczniom odkryć ich uzdolnienia,
- umożliwienie uczniom rozwijania własnych talentów i kształcenie twórczej osobowości oraz przygotowanie go do dalszego życia,
- stymulowanie właściwego rozwoju uzdolnień i zainteresowań uczniów w różnych kierunkach,
- stworzenie warunków wielostronnego oddziaływania otaczającej kultury,
- promowanie uczniów zdolnych na terenie szkoły, w środowisku lokalnym i poza nim.

II. Definicja ucznia zdolnego obowiązująca w naszej szkole.

Uczeń zdolny to uczeń wykazujący ponadprzeciętny poziom rozwoju umysłowego, połączony z ciekawością poznawczą i wysokim poziomem motywacji, przejawiającym się w samodzielnym i konsekwentnym poszukiwaniu odpowiedzi na stawiane przez siebie pytania.

III. Procedura identyfikacji ucznia zdolnego.

 1. Zgłoszenie ucznia przez nauczyciela przedmiotu.
 2. Wyniki ze sprawdzianów wiadomości.
 3. Udział w pozaszkolnych konkursach.
 4. Udokumentowane osiągnięcia w dziedzinach szkolnych i pozaszkolnych.
 5. Nominacja przez ekspertów.
 6. Nominacja przez rodziców.
 7. Nominacja przez rówieśników.

IV. Skład zespołu powołanego do tworzenia i realizacji Szkolnego Systemu  Wspierania Uzdolnień.

 1. Lider odpowiedzialny za uczniów objętych Szkolnym Systemem Wspierania Uzdolnień.
 2. Dyrektor szkoły.
 3. Przewodniczący zespołów przedmiotowych.
 4. Wychowawcy klas.
 5. Nauczyciele przedmiotów.
 6. Pedagog szkolny.

V. Formy pracy z uczniem zdolnym.

1.Indywidualna:

- samodzielna praca ucznia nad zagadnieniami wykraczającymi poza program nauczania, wskazanymi przez nauczyciela;
- indywidualizacja nauki na lekcjach bez istotnego wykraczania poza nauczane treści poprzez: referaty, rozwiązywanie trudniejszych problemów w ramach omawianego zagadnienia, dodatkowe prace domowe lub długoterminowe;
- samodzielne opracowywanie zagadnień i prowadzenie zajęć dla kolegów;
- indywidualizacja nauczania poprzez realizację dodatkowych zadań,   np. wykonywanie prezentacji multimedialnych, tłumaczeń lub słowników przedmiotowych, prac z historii danej dziedziny wiedzy, prac literackich itp.;
- indywidualny tok nauki;
- objęcie ucznia systemem stypendialnym w ramach Krajowego Funduszu na Rzecz Rozwoju dzieci lub innej fundacji o szerokim zasięgu;
- zachęcanie ucznia do samodzielnego uczestnictwa w wydarzeniach pozaszkolnych takich jak: spotkania, wystawy, koncerty, warsztaty, kółka zainteresowań, domy kultury itp.

2. Grupowa:

- przedmiotowe i interdyscyplinarne koła zainteresowań;
- warsztaty;
- wykłady, seminaria;
- konkursy szkolne;
- konkursy pozaszkolne;
- pokazy, przeglądy, prezentacje;
- prowadzenie zajęć dla innych uczniów;
- zawody, turnieje, mecze.

VI. Baza informacji o uczniach zdolnych objętych Szkolnym Systemem Wspierania Uzdolnień.

 1. Informacje znajdujące się w bazie:

▪ imię ucznia,
▪ nazwisko ucznia,
▪ data urodzenia,
▪ klasa, do której uczęszcza,
▪ adres ucznia,
▪ imię i nazwisko wychowawcy klasy,
▪ podstawa przyjęcia do SSWU,
▪ obszar zidentyfikowanych uzdolnień,
▪ lista dotychczasowych osiągnięć,
▪ imię i nazwisko nauczyciela zgłaszającego,
▪ podjęte metody pracy w ramach SSWU

2.Baza uaktualniana jest na bieżąco, na podstawie pisemnej informacji złożonej przez nauczyciela lub wychowawcę.

3. Osobą odpowiedzialną za bazę jest szkolny lider wspierania uzdolnień.

4. Dostęp do danych zawartych w bazie informacji mają wszyscy nauczyciele pracujący w naszej szkole.

5. O wpisaniu ucznia do szkolnej bazy uczniów zdolnych objętych SSWU informowani są:

     ▪ uczeń,
     ▪ rodzice ucznia,
     ▪ pedagog szkolny,
     ▪ wychowawca klasy, do której uczęszcza uczeń,
     ▪ wszyscy nauczyciele uczący w danej klasie.

VII. Zadania i obowiązki nauczycieli Gimnazjum nr 8 wynikające ze specyfiki realizacji Szkolnego Systemu Wspierania Uzdolnień.

 1. Obowiązki szkolnego lidera SSWU:

- koordynowanie pracy zespołu w ramach SSWU;
- uaktualnianie bazy danych o uczniach objętych SSWU;
- promocja osiągnięć uczniów objętych SSWU na terenie szkoły i poza nią;
- opiniowanie inicjatyw i projektów edukacyjnych podejmowanych w ramach SSWU;
- przygotowywanie odpowiednich zaświadczeń dla rodziców, uczniów, współpracujących nauczycieli.

2. Obowiązki dyrektora szkoły:

- uczestniczenie w pracach zespołu w ramach SSWU;
- nawiązywanie współpracy instytucjonalnej i poszukiwanie sponsorów dla inicjatyw wymagających dofinansowania;
- sygnowanie przygotowywanych przez lidera SSWU odpowiednich zaświadczeń dla rodziców, uczniów, współpracujących nauczycieli, jeśli wskazany jest podpis dyrektora szkoły;
- ścisła współpraca z Radą Rodziców.

3. Obowiązki przewodniczących zespołów przedmiotowych.

- sporządzenie zbiorczych semestralnych zestawień wszystkich sukcesów odniesionych przez uczniów z przedmiotów danego zespołu;
- współpraca w ramach SSWU w charakterze członka zespołu.

 4. Obowiązki wychowawcy:

- zebranie dokumentacji na temat zainteresowań i osiągnięć uczniów z okresu poprzedzającego naukę w naszej szkole;
- kompletowanie dokumentacji o osiągnięciach szkolnych i pozaszkolnych w trakcie nauki w naszej szkole;
- zgłaszanie ucznia do SSWU na mocy punktu III-4;
- dbałość o ogólna sytuacje ucznia w szkole, czyli inne traktowanie przez nauczycieli przedmiotów, indywidualne terminy zaliczeń partii materiałów
w razie nieobecności uzasadnionej;
- pilotowanie formalności przy załatwianiu indywidualnego toku nauczania dla wychowanka objętego SSWU;
- kontakt z pedagogiem szkolnym, jeśli wymaga tego sytuacja ucznia;
- gromadzenie i analizowanie kart diagnozy zespołu klasowego, przekazywanie liderom SSWU istotnych informacji dotyczących uzdolnień.

5. Obowiązki nauczyciela przedmiotu:

- natychmiastowe przekazywanie informacji o sukcesach ucznia objętego SSWU przewodniczącemu zespołu przedmiotowego, wychowawcy klasy  i szkolnemu liderowi SSWU;
- natychmiastowe zgłaszanie ucznia, który odniósł sukcesy w jego przedmiocie, do SSWU na podstawie punktu III-3;
- zgłaszanie ucznia do SSWU na podstawie punktu III-1;
- indywidualne traktowanie każdego ucznia zgłoszonego do SSWU;
- uwzględnienie oczekiwań i sugestii wychowawcy w stosunku do uczniów w zgłoszonych do SSWU z innych przedmiotów;
- diagnozowanie zespołów klasowych.

 6. Obowiązki pedagoga szkolnego:

- aktywne współuczestniczenie w diagnozowaniu uzdolnień, jeśli zaistnieje taka konieczność;
- objęcie szczególną opieką uczniów zdolnych, których sytuacja emocjonalna tego wymaga;
- uczestniczenie w pracach zespołu w ramach SSWU.

VIII. Strategiczne obszary działań.

 1. Inicjowanie współpracy z innymi placówkami.
 2. Dbałość o promocję uczniów objętych SSWU i publikowanie ich prac.

IX. Ewaluacja działań.

 1. Ewaluacja weryfikująca definicję ucznia zdolnego – w miarę potrzeb.
 2. Diagnozy zespołów klasowych dokonywane przez nauczycieli przedmiotów w okresie przedklasyfikacyjnym. Dokumentacja gromadzona jest przez wychowawców klas, istotne informacje przekazywane liderom SSWU.
 3. Narzędzia wypracowane przez Radę Pedagogiczną i Zespół
  ds. Wspierania Uzdolnień.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
BIP Gimnazjum nr 8


Platforma Moodle


Nasze certyfikaty

"Szkoła z klasą""WF z klasą""Szlachetna paczka""Szkoła dobrego widzenia""Super szkoła"


Bierzemy udział

Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 1
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Brak postów.