Gimnazjum nr 8 w Jaworznie
Strona Główna - Gimnazjum nr 8 w mediach - ZNP - Z życia szkoły - Forum - Linki - Kontakt -
Szukaj   
Nawigacja
Strona Główna
Galeria
Grono pedagogiczne
Kalendarz roku szkolnego
Osiągnięcia - konkursy
Konkursy archiwym
Patron szkoły
Rekrutacja


Podstrony
Nasze dobre praktyki
Biblioteka szkolna
Matematyka
Historia / WOS
Sport w Gimnazjum nr 8
Taniec w Gimnazjum nr 8
"Trzymaj Formę"
"Lekcja wolności"
Dokumenty szkolne
Koncepcja pracy szkoły
Statut i WSO
Zachowanie
Szkolny program wychowawczy
Szkolny Program Wspierania Uzdolnień
Program profilaktyki
Program doradztwa zawodowego
Innowacje i programy autorskie
Prawa i obowiązki ucznia
FALOCHRON Gim8 na lata 2014 - 2017
Uczniowie
Samorząd Uczniowski
Informator: "Co po gimnazjum?
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
Plan lekcji
Podręczniki kl. I
Podręczniki kl. II
Podręczniki kl. III

Projekt edukacyjny
Koło Miłośników Teatru
Wykaz szkół ponadgimnazjalnych
Rodzice
Zebrania
Godziny pracy szkoły
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Instytucje pomocowe
Poradnik dla rodziców: "Wybór zawodu"


ZFŚS

Wniosek
Regulamin ZFŚS

Gim8 w mediach
Jarmark Bożonarodzeniowy
Młodzieżowa Rada Miasta
Jawor 2015
Prawa i obowiązki ucznia
§21 a

Prawa ucznia

Uwzględniając prawa zawarte w Konwencji o Prawach Dziecka:

1. Uczeń gimnazjum ma prawo do nauki.

Wynikające z tego prawa uprawnienia to możliwość:

a) uzyskania pomocy psychologiczno –pedagogicznej;

b) zdawania egzaminu poprawkowego, sprawdzającego i klasyfikacyjnego;

c) korzystania z ulg i przywilejów wynikających z WSO;

d) uczestnictwa w zajęciach wyrównawczych;

e) zwrócenia się z prośbą do nauczyciela o ponowne wyjaśnienie trudnych dla ucznia problemów, omawianych na lekcji lub występujących w zadaniu domowym;

f) korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń szkolnych w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, zgodnie z ich przeznaczeniem, w myśl obowiązujących regulamin??w;

g) korzystania z pomocy stypendialnej zgodnie z regulaminem w sprawie stypendiów szkolnych;

h) reprezentowania szkoły na zewnątrz w konkursach, przeglądach i zawodach;

i) uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

2. Uczeń ma prawo do informacji.

Wynikające z tego prawa uprawnienia to:

a) dostęp do informacji o zapadających wobec ucznia decyzjach;

b) dostęp do różnychźródeł informacji;

c) dostęp do wiedzy o przysługujących uczniowi prawach, uprawnieniach;

d) pełna wiedza na temat zakresu wymagań edukacyjnych, metod nauczania oraz kryteriów oceniania z przedmiotów i zachowania;

e) informacja o planowanej pracy klasowej lub sprawdzianie obejmującym większą partię materiału niż trzy jednostki lekcyjne na tydzień przed terminem (w ciągu dnia może się odbyć tylko jeden taki sprawdzian, a w ciągu tygodnia trzy).

3. Uczeń ma prawo do swobodnej wypowiedzi.

Wynikające z tego prawa uprawnienia to możliwość:

a) przedstawiania opinii w każdej sprawie, która się dzieje w szkole;

b) przedstawiania opinii w każdej sprawie, która dotyczy ucznia, w tym aktywnego udziału w comiesięcznej ocenie punktowej swojego zachowania;

c) opracowania i redagowania gazetki szkolnej.

4. Uczeń ma prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania.

Wynikające z tego prawa uprawnienia to:

a) swoboda wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich;

b) sprawiedliwa i obiektywna ocena z przedmiotów nauczania, niezależnie od przekonań ucznia.

5. Uczeń ma prawo do wolności od poniżającego traktowania i karania.

Wynikające z tego prawa uprawnienia to:

a) życzliwe, podmiotowe traktowanie w procesie dydaktyczno – wychowawczym;

b) zapewnienie nietykalności osobistej;

c) zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu w szkole, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej.

6. Uczeń ma prawo do prywatności.

Wynikające z tego prawa uprawnienia to:

a) ochrona danych osobowych np. wyników badań psychologiczno – pedagogicznych, opinii lekarskich;

b) nie ujawnianie wyników egzaminu gimnazjalnego.

7. Uczeń ma prawo do ochrony przed dyskryminacją.

Wynikające z tego prawa uprawnienia to:

a) sprawiedliwa, obiektywna i jawna ocena, wystawiona zgodnie z WSO,

8. Uczeń ma prawo proceduralne (prawo do składania skarg, odwołań itp.).

Wynikające z tego prawa uprawnienia to możliwość:

a) składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia;*

b) odwołania się od decyzji podjętej w sprawie ucznia;

c) odwołania się od decyzji dyrektora do kuratora.

* Ustala się następujący tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia:

a) uczeń powinien zwrócić się w pierwszej kolejności do wychowawcy klasy; jeżeli uczeń ma konflikt z wychowawcą klasy powinien zwrócić się do Rzecznika Praw Ucznia, który jest wybierany zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik do regulaminu samorządu uczniowskiego;

b) do Rzecznika należy decyzja o sposobie rozstrzygnięcia skargi; w pierwszej kolejności podejmuje on rozmowę z nauczycielem sam na sam, w razie potrzeby rozstrzyga spór przy udziale Kolegium Uczniowskiego złożonego z trzech uczniów wybranych spośród aktywu samorządu uczniowskiego;

c) jeżeli Rzecznik Praw Ucznia wyczerpie możliwości negocjacji, a konflikt nie zostanie zażegnany, sprawa zostaje przekazana dyrektorowi gimnazjum do ponownego rozpatrzenia;

d) w powyższy sposób powinny być rozstrzygane sytuacje konfliktowe między pojedynczym uczniem a nauczycielem, zespołem klasowym a nauczycielem lub między rodzicami a nauczycielem.

Przywileje:

1. „Szczęśliwy numerek” – losowany codziennie uprawnia do zwolnienia z pytania osób z tym numerem w dzienniku.

2. Zwolnienie z pytania następnego dnia po zawodach, konkursach i występach artystycznych.

3. Odpoczynek od prac pisemnych w czasie ferii i przerw świątecznych.

4. Uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej w wyniku inicjatywy dyrektora, wychowawcy lub opiekuna organizacji po uzgodnieniu problematyki wystąpienia.

§21 b

Obowiązki ucznia

1. Uczeń gimnazjum ma obowiązek dbać o dobro wspólne, ład i porządek w szkole:

a) przestrzegać zasad kulturalnego współżycia;

b) dbać o honor i tradycje Gimnazjum nr 8;

c) naprawiać wyrządzone szkody materialne;

d) troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd.

2. Uczeń ma obowiązek nauki:

a) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych;

b) systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych;

c) wykorzystywania w pełni czasu przeznaczonego na naukę;

d) rzetelnego pracowania nad poszerzaniem swojej wiedzy i umiej??tnoÂ?ci;

e) rozwijania swoich zdolności i zainteresowań;

3. Uczeń ma obowiązek przestrzegania prawa:

a) podporządkowywania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora gimnazjum, rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego;

b) zapoznania się ze Statutem Gimnazjum;

c) przestrzegania zasad WSO;

d) przestrzegania regulaminów pracowni, świetlicy i biblioteki szkolnej;

e) usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych według następującego trybu:

· nieobecności uczniów winni usprawiedliwiać rodzice w formie pisemnej lub ustnej,

· po chorobie należy przedłożyć usprawiedliwienie w terminie nie przekraczającym 1 tygodnia,

· wychowawcy winni być w posiadaniu wzorów podpisów rodziców lub prawnych opiekunów;

4. Uczeń ma obowiązek przestrzegania zasad BHP:

a) dbania o zdrowie własne i kolegów;

b) wystrzegania się szkodliwych nałogów;

c) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności;

d) zachowywania się kulturalnie w szkole i poza nią dbania o piękno mowy ojczystej;

e) przychodzenia punktualnie na zajęcia;

f) oczekiwania na zajęcia w świetlicy szkolnej;

g) noszenia czystego, schludnego, stonowanego stroju szkolnego;

h) noszenia obuwia zmiennego zgodnie z wymaganiami szkoły;

i) chronienia i zabezpieczania własnej prywatności.

5. Uczeń ma obowiązek dbać o środowisko naturalne:

a) uczestniczyć w pracach społecznych na rzecz środowiska.

6. Uczeń ma obowiązek zachowywania postawy patriotycznej, europejskiej i moralnej:

a) szanowania i ujawniania postawy patriotycznej;

b) identyfikowania się ze społecznością uczniowską;

c) podkreślania uroczystym strojem świąt szkolnych i państwowych;

d) identyfikowania się z kulturą europejską;

e) przestrzegania zasad tolerancji i szanowania poglądów innych ludzi;

f) sumiennego wywiązywania się z zadań i obowiązków przydzielonych lub przyjętych przez siebie.

7. Uczeń ma obowiązek okazywania szacunku innym osobom:

a) nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły poprzez społecznie akceptowane normy;

b) okazywania pomocy ludziom starszym i niepełnosprawnym.

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
BIP Gimnazjum nr 8


Platforma Moodle


Nasze certyfikaty

"Szkoła z klasą""WF z klasą""Szlachetna paczka""Szkoła dobrego widzenia""Super szkoła"


Bierzemy udział

Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 1
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Brak postów.